Gjelder fra juni 2018:

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

 

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

 

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du vært gift før, må du også fylle ut en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre i en e-post til vigsler, eller printe ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

 

Vil du gifte deg i utlandet?

 

Om dere ønsker å gifte dere i utlandet etter norsk rett, må dere velge mellom en norsk ambassade eller sjømannskirke. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest som dere må ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i. I disse tilfellene sendes en stemplet prøvingsattest hjem til deg i brevpost.

 

Hvis dere gifter dere etter utenlandsk rett, må dere undersøke nærmere hva som kreves der dere gifter dere, og dere må ha med dere en ekteskapsattest fra Norge. Dette finner dere mer informasjon om på Skatteetatens nettsider.

 

Gjelder til juni 2018:

Lov om ekteskap: http://www.lovdata.no/all/nl-19910704-047.html

Vi skal gifte oss. Hva skal vi gjøre for å få prøvingsattest eller ekteskapsattest?

Blanketter som Erklæring fra brudefolk, forlovererklæring, skifteerklæringfinnes her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=8

Ønsker du/dere å skifte navn etter vielsen finner dere navneendringskjema her: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Endre-navn/

 

Ved giftemål for norsk rett (herunder norske utenriksstasjoner og sjømannskirker), gjelder følgende:

 • Brudefolkene må fylle ut hvert sitt skjema ”Erklæring fra brudefolkene”.  Veiledning følger skjemaet.
 • Brudefolkenes forlovere må fylle ut skjemaet ”Forlovererklæring”.
 • For personer som har vært gift tidligere kreves skifteerklæring. Hvis det er mindre enn to år siden siste ekteskap ble oppløst, kreves erklæring fra tidligere ektefelle eller arvinger
 • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen for det sted prøvingen skal foretas, se http://www.fylkesmannen.no/default.htm
 • Statsborgere fra land utenfor Norden, må legge frem dokumentasjon som viser at han eller hun har lovlig opphold i riket. Alle utlendinger som har lovlig arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse har lovlig opphold i Norge. I tillegg finnes andre lovlige oppholdsgrunner.
 • Personer som ikke er registrert bosatt eller personer med begrenset oppholdstillatelse i Norge, må legge frem ekteskapsattest fra hjemlandet ev. siste bostedsland. Denne må være legalisert av myndighetene i det landet den er utstedt og ikke være eldre enn 4 måneder. For nordiske borgere kreves ikke legalisering. Når det gjelder krav til godkjenning av utenlandske dokumenter, se her nedenstående avsnitt ”Dokumenter fra utlandet”
 • For personer som ikke har vært registrert bosatt i Norge, kreves pass som legitimasjon.
 • Når prøvingen er godkjent, sendes prøvingsattest til brudefolkene, evt. til vigsler dersom det er opplyst i blanketten ”Erklæring fra brudefolkene”.

Ved giftemål for utenlandsk myndighet, kan vedkommende vigsler kreve ekteskapsattest fra hjemlandet. I slike tilfeller gjelder følgende:

 • Brudefolkene må fylle ut hvert sitt skjema ”Erklæring fra brudefolkene”.
 • Brudefolkenes forlovere må fylle ut skjemaet ”Forlovererklæring”.
 • Hvis den ene av brudefolkene ikke er bosatt i Norge, er det tilstrekkelig at navn, fødselsdato, fødested/land og statsborgerskap oppgis på eget ark. Forloverklæring er da unødvendig for denne.
 • Når prøvingen er godkjent, sendes ekteskapsattest til brudefolkene via Fylkesmannen eller Utenriksdepartementet for legalisering. Ekteskapsattest kan utstedes på norsk, engelsk, tysk, italiensk, fransk og spansk. For inngåelse av ekteskap etter italiensk rett, kan det ikke utelukkes at vigsler krever at attesten er legalisert av den norske ambassade i Roma. Dette bør man avklare med vigsler.
 • Når vielsen er foretatt, skal brudefolkene sende vigselsattest til folkeregisteret for registrering. Når det gjelder krav til godkjenning av utenlandske dokumenter, se avsnittet nedenfor om ”Dokumenter fra utlandet”.

Når blankettene er fylt ut, skal de sendes til det skattekontoret hvor brudefolkene er bosatt eller oppholder seg.

Dokumenter fra utlandet

Hvilke krav gjelder for å få godkjent dokumenter fra land utenfor Norden?
Hovedreglen for godkjenning av dokumenter fra land utenfor Norden er at originaldokumentet må være påført apostille eller være legalisert.

Apostille betyr at apostillestempel er påført originaldokumentet fra myndighetene i et utstederland som har sluttet seg til Haag-konvensjonen (apostillekonvensjonen) av 5.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter. Oversikt over land som har sluttet seg til konvensjonen, hvilke myndighet i de aktuelle land som er autorisert til å påføre apostille samt adresse, telefonnr. m.m., finnes på internettsiden til HccH  – http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.listing – under Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.

Legalisering betyr at utenriksmyndigheten i utstederlandet ved påtegning har bekreftet at dokumentet er underskrevet/utstedt av kompetent myndighet. Dette gjelder ikke land som har sluttet seg til ovennevnte konvensjon. Internettadressen til utenriksmyndighetene (Ministry of Foreign Affairs) i de fleste land, finnes her – http://www.usip.org/library/formin.html

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: